Honorary members

 

  1.           Dr. Sandeep Sahijpal
  2.           Dr. B.S. Salaria
  3.           Dr. Rajesh Sharma
  4.                  Sukhdev Kooner
  5.                  Surjit Kaur
  6.                  Surinder Singh
  7.                  Ravinder Jeet Singh